Co grozi za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego?

Osoby decyzyjne w spółkach wiedzą zapewne, że sprawozdania finansowe składane są do KRS w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.  A co jeżeli zarząd spółki nie złoży do KRS sprawozdania? Wówczas Zarząd ponosi odpowiedzialność z kilku różnych aktów prawnych.

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Na podstawie art. 80b kodeksu karnego skarbowego niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu grozi odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność karna

Postanowienia art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości przewidują odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego w postaci kary grzywny lub kary ograniczenia wolności. Grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych. Liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość jednej stawki dziennej – od 10 do 2000 zł. Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata.

Co istotne Sąd rozpatrując sprawę może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem lub zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu.

Postępowanie sądowe KRS

Sąd rejestrowy w razie niezłożenia sprawozdania finansowego może wszcząć postępowanie przymuszające i wezwie zarząd do wykonania obowiązku w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny. Sąd rejestrowy jest bowiem uprawniony do nałożenia grzywny w wysokości do 15.000 zł w celu przymuszenia do złożenia sprawozdania finansowego w KRS. Co więcej, Sąd rejestrowy może wiele razy nakładać karę grzywny aż do kwoty jednego miliona złotych.

Ponadto w przypadku niezłożenia przez spółkę sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, Sąd rejestrowy może wykreślić spółkę z rejestru przedsiębiorców KRS. W tym celu rozpocznie procedurę rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sąd rejestrowy w toku ww. postępowania sprawdza czy spółka prowadzi działalność, oraz czy posiada majątek.

Jeśli ustali, że spółka prowadzi działalność lub posiada zbywalny majątek to wówczas umarza postępowania. Jeśli ustali, że spółka nie prowadzi działalności i nie ma majątku, to ogłasza o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z KRS.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem