Co to jest prosta spółka akcyjna? Wyjaśniamy!

Od 01 lipca 2021 r. w Kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy typ spółki- prosta spółka akcyjna.

Przed wskazaniem jak ją założyć poniżej przedstawię główne jej cechy.

  1. brak kapitału zakładowego – zamiast niego tworzony jest kapitał akcyjny, którego minimalna wysokość wynosi 1 zł. Sama wysokość kapitału akcyjnego nie jest zaś wpisywana do umowy spółki;
  2. akcje nie stanowią cząstki kapitału zakładowego. Co więcej, wkłady czynione przez akcjonariuszy na pokrycie akcji nie zawsze zaliczane są na poczet kapitału akcyjnego spółki. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest wpisywana do umowy spółki, akcjonariusze podlegają zaś obowiązkowemu wpisowi do rejestru akcjonariuszy;
  3. wkłady na pokrycie akcji mogą być zaliczone na kapitał akcyjny, jeżeli posiadają zdolność aportową. Zdolność aportowa to inaczej możność uczynienia danego składnika mienia wkładem do spółki. W przypadku spółek kapitałowych, w tym prostej spółki akcyjnej, zdolności aportowej nie posiadają prawa niezbywalne oraz świadczenie pracy lub usług.
  4. brak konieczności wnoszenia przez akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej wkładów na pokrycie całego kapitału akcyjnego spółki;
  5. wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług;
  6. na kapitał akcyjny zaliczane są jedynie wkłady spełniające wymagania wskazane w przepisie 14 § 1  k.s.h., tj. inne niż prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług;
  7. akcje spółki nie mają wartości nominalnej, zamiast niej w umowie spółki podaje się ich cenę emisyjną;
  8. akcje spółki nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;
  9. prostej spółce akcyjnej zamiast zarządu i rady nadzorczej może zostać ustanowiona rada dyrektorów (system monistyczny), która skupia kompetencje zarówno zarządcze, jak i nadzorcze;
  10. zamiast przeprowadzania postępowania likwidacyjnego cały majątek prostej spółki akcyjnej może zostać przejęty przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

 Zatem jest to spółka na pewno atrakcyjna dla nowo powstałych działalności z inwestorem zewnętrznym.

 

Autor: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem