Fundacja rodzinna elementem planowania podatkowego.

Fundacja rodzinna pozwala zabezpieczyć rodzinny biznes oraz uregulować zasady dziedziczenia w sposób zdecydowanie bardziej elastyczny niż dotychczas. Podstawowe korzyści podatkowe: Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. To oznacza, że nie ma ona obowiązku obliczać zaliczek na podatek oraz dokonywać rocznego obliczenia podatku w związku prowadzeniem bieżącej działalności.

Brak opodatkowania jest warunkowy: trwa tak długo jak długo nie wystąpi dystrybucja świadczeń do beneficjentów. W momencie dystrybucji świadczeń fundacja rodzinna  zobowiązana do obliczenia i wpłacenia podatku. Podatek ten wyniesie 15% wartości wypłacanego świadczenia albo przekazywanego mienia.

Beneficjenci otrzymujący świadczenie, jeśli są z najbliższej rodziny fundatora (tzw. grupy zero określonej w odrębnych przepisach – chodzi tu o członków najbliższej rodziny) korzystają ze zwolnienia w PIT.

Zwolnienie podmiotowe z CIT nie ma zastosowania do podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. tzw. podatku od przychodów z budynków. Oznacza to, że fundacje rodzinne które posiadają środki trwałe w postaci budynków położonych na terytorium RP i oddanych w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, o wartości początkowej pow. 10 mln złotych mogą być zobowiązane do uiszczenia tej daniny.

W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej i przekazania jej mienia beneficjentowi, fundacja ma prawo do obniżenia wartości przekazywanego mienia o wartość jego składników, jaką fundator mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyby składniki te zostały przez niego odpłatnie zbyte bezpośrednio przed wniesieniem ich do fundacji rodzinnej. Z tym, że do kosztów uzyskania przychodów fundacja nie może zaliczyć wartości wyższej od wartości rynkowej przekazywanego mienia.

W aspekcie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT – za przychody z innych źródeł uważane są przychody z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, takie jak składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Jednocześnie jednak ww. przychody wolne są od podatku, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą z tzw. grupy zero.

W aspekcie planowania podatkowego ważne jest zagadnienie wypłaty świadczeń do beneficjentów z zagraniczną rezydencją podatkową.

W przypadku wypłaty świadczenia do zagranicznego podmiotu fundacja zobowiązana będzie do odprowadzenia CIT w wysokości 15 proc. od wypłacanej kwoty. Konsekwencje podatkowe takiego przysporzenia względem nierezydenta natomiast należy określić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w kraju jego rezydencji podatkowej.

Wskazać należy, że nierozstrzygniętą kwestią pozostaje kategoria dochodów, który może stanowić świadczenie wypłacane beneficjentowi – nierezydentowi przez fundację. W związku z tym, że przepisy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierają kategorii dochodów określonych jako świadczenia wypłacane beneficjentowi z fundacji rodzinnej być może świadczenie takie może być traktowane jako inne dochody.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem