Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Rozpoczynając współpracę z nowym kontrahentem warto zabezpieczyć swoje interesy majątkowe związane z tajemnicą przedsiębiorstwa.

   Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?   

Zgodnie z ustawą przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Czyli tajemnicą przedsiębiorstwa są wszystkie te informacje, które są poufne, na podstawie których możesz zarabiać i gdzie podjąłeś działania aby tą poufność informacji zachować. Za tajemnice będą więc uznane tylko takie informacje, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są dla nich łatwo dostępne. Czyli, że informacje znane lub łatwe do pozyskania dla osób z danej branży lub obeznanych z danym tematem nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

  Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?   

Są dwie podstawowe możliwości:

 • wprowadzenie do umowy z kontrahentem postanowienia umownego z klauzulą poufności,
 • zawarcie odrębnej umowy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Taka klauzula lub najlepiej umowa z zakazem ujawniania tajemnicy powinna zostać zawarta na początku współpracy  (przed przystąpieniem do negocjacji), czyli jeszcze przed ujawnieniem informacji drugiej stronie. Uwaga, ważne jest aby jasno określić, co stanowi dla Ciebie tajemnicę przedsiębiorstwa!

Czyli np. Twoje informacje finansowe, bazy danych, informacje o Twoich kontrahentach, informacje o warunkach sprzedaży stosowane u Ciebie itp. Dodatkowo należy w umowie wpisać, że jeżeli kontrahent ujawni Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa to musi zapłacić Ci karę umowną. Wysokość kary umownej winna być na tyle dotkliwa, aby zniechęcić Twojego kontrahenta do naruszenia Twojej tajemnicy..

   Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?   

Informacja przestaje być chroniona, gdy:

 • zostanie ujawniona do wiadomości publicznej,
 • utraci wartość gospodarczą,
 • ustalicie w umowie określony czas przestrzegania tajemnicy np. 2 lata i czas ten upłynie,
 • strona zwolni drugą stronę z obowiązku poufności na temat określonej informacji.
  Czego możesz się domagać od kontrahenta, oprócz kary umownej, w razie naruszenia przez Niego Twojej tajemnicy?   

W razie naruszenia możesz żądać:

 1. zaniechania niedozwolonych działań;
 2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 4. naprawienia wyrządzonej szkody;
 5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
 6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem