Jak dokonać likwidacji spółki komandytowej? Sprawdź!

Naczelny Sąd Administracyjny, w poszerzonym, siedmioosobowym składzie, uchwałą z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FSP 1/21 stwierdził jednoznacznie, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów z najmu (wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

W związku ze zmianami podatkowymi poniżej przedstawiam praktyczne aspekty likwidacji spółki komandytowej, krok po kroku:

 1. Wszyscy wspólnicy podejmują jednomyślnie uchwałę/y o:
  • rozwiązaniu spółki;
  • powołaniu likwidatorów spółki (którymi mogą być wspólnicy lub osoby trzecie);
  • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów
  • o wyznaczeniu osoby zobowiązanej do przechowania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Uchwała o rozwiązaniu spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego. Wyznaczeni likwidatorzy muszą zgłosić otwarcie likwidacji do KRS, wskazując dane likwidatorów, ich adresy oraz sposób reprezentacji spółki. Składając wniosek o wpis likwidacji do rejestru wnioskodawca uiszcza opłatę sądową w wysokości 250 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-Z61.

Załącza się do niego następujące formularze:

 • KRS-ZR, który dotyczy osób ustanowionych likwidatorami;
 • KRS-ZN, odnoszący się do bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji;
 • KRS-ZL – w celu wykreślenia prokurentów.

Należy także załączyć dokumenty:

 • uchwała o rozwiązaniu spółki z powołaniem likwidatorów
 • zgoda likwidatorów na pełnienie funkcji
 • lista likwidatorów z adresami do doręczeń

Likwidatorzy podejmują następnie czynności likwidacyjne – kończą bieżące interesy spółki, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i upłynniają majątek spółki.

Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy muszą zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

Likwidatorzy dokonują zamknięcia likwidacji i składają wniosek o wykreślenie spółki
z KRS na formularzu KRS-X2 wraz z następującymi dokumentami:

 • bilans likwidacyjny na dzień zakończenia likwidacji,
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona,
 • uchwała o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile taki dokument nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS),
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Sprawozdawczość w likwidacji – należy pamiętać o sporządzeniu bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, a w przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok – sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy rok obrotowy.

 

Autor: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem