Jak legalnie i szybko rozstać się z pracownikiem?

Jeżeli będąc pracodawcą chcesz zakończyć umowę o pracę, to masz kilka możliwości, by tego dokonać:

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
– Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem,
– Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

   Porozumienie stron  

To zdecydowanie najlepsza i najszybsza forma zakończenia stosunku pracy. W drodze porozumienia można rozwiązać każdą umowę o pracę i nie ma znaczenia która ze stron (pracodawca czy pracownik) wystąpi z taką propozycją. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą
ustalić dowolnie, czyli np. z dnia na dzień albo za kilka miesięcy. Ponadto porozumienie stron pozwala Ci rozwiązać umowę o pracę pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie prawnej.

   Wypowiedzenie   

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie woli złożone przez pracownika lub pracodawcę. Wypowiedziana może zostać każda umowa, bez względu na okres na jaki została zawarta. Pamiętaj jednak, że rodzaj i długość trwania zatrudnienia determinować będzie długość okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. W drodze wypowiedzenia można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, na czas określony oraz umowy na okres próbny.

Co istotne w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Zatem najprościej w drodze wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

   Rozwiązanie bez wypowiedzenia   

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest to jednostronne oświadczenie woli przez pracownika lub pracodawcę. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę, ale tylko wtedy gdy zachodzą wyjątkowe przyczyny przewidziane w Kodeksie pracy.

Oświadczenie zmierzające do bezzwłocznego rozwiązania umowy wymaga formy pisemnej i powinno zwierać wolę natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy oraz wskazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. 

Przytoczenie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy oznacza wskazanie istoty zarzutu tzn. podanie konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które doprowadziły do rozwiązania umowy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia trzeba wskazać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem