Jak legalnie zawiesić stosowanie prawa pracy?

Temat istotny i „na czasie” w związku ze stanem epidemii, bo pozwalający przetrwać trudny okres, przy utrzymaniu poziomu zatrudnienia.

Porozumienie o zawieszeniu przepisów prawa pracy można zawrzeć, gdy jest to uzasadnione złą sytuacją finansową pracodawcy, a konkretnie jej pogorszeniem. Nie mają znaczenia przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej. Co istotne, porozumienie o zwieszeniu przepisów prawa pracy może zawrzeć każdy pracodawca. 

Jeżeli nie działa u Ciebie zakładowa organizacja związkowa lub nie jesteś objęty działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, wówczas jej uprawnienia przejmują przedstawiciele pracowników. Przepis nie precyzuje jakie ma to być przedstawicielstwo i w jakim trybie powinno być wyłaniane. W tym przypadku najwłaściwszą będzie forma wyboru dokonanego przez pracowników. 

Jeżeli działa u Ciebie zakładowa organizacja związkowa, lub jesteś objęty działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, wówczas wyłącznie tej organizacji związkowej przysługuje kompetencja do zawarcia takiego porozumienia. Przedmiotem porozumienia jest zawieszenie, w całości lub w części, przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 

Porozumienie może zatem zawieszać stosowanie w całości lub w części regulaminów pracy, wynagradzania, statutów i innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zawieszenie w całości lub w części wskazanych przepisów może wiązać się z ustaleniem przez strony w porozumieniu warunków jakie będą stosowane w okresie zawieszenia. 

Zawarcie porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy skutkuje tym, że w zakresie w nim określonym, do pracowników nie stosuje się z mocy prawa wynikających z zawieszonego aktu warunków umów o pracę (czyli np. możesz nie wypłacać premii regulaminowych). Zawarcie porozumienia prowadzi do automatycznej zmiany warunków zatrudnienia, bez potrzeby dokonywania wypowiedzeń zmieniających. Zmiana warunków pracy i płacy na skutek zawarcia porozumienia następuje z chwilą wejścia porozumienia w życie. 

Datę wejścia porozumienia w życie, można określić w treści porozumienia. Po upływie obowiązywania zawieszenia, również automatycznie powraca obowiązywanie zawieszonych przepisów prawa pracy.

   Na jak długo można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy?  

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dużej niż przez okres 3 lat. Po podpisaniu porozumienia dokument trzeba przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, przy czym wskazany obowiązek ma jedynie charakter informacyjny. Wskazane porozumienie, jako porozumienie, kryzysowe warto wykorzystać, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji rynkowej.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem