Jak założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna stanowi sposób na sukcesję majątku rodzinnej firmy. Zapewnia w praktyce pozostawienie zgromadzonego kapitału w rękach tej samej rodziny. Założenie fundacji rodzinnej możliwe jest od maja 2023 r. Z dniem 22.05.2023 r. bowiem  weszła w życie ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.) regulująca organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej.

Jak zatem założyć fundację rodzinną?

Do powstania fundacji rodzinnej potrzebny jest przede wszystkim  jej fundator (lub kilku) i majątek o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Mając fundatora i majątek można zakładać fundację rodzinną.

Poniżej w punktach przedstawiam kolejne kroki:

1) W pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim (może być kilku fundatorów) albo w testamencie (siłą rzeczy w takim przypadku może być tylko jeden fundator). Powyższe wymaga formy aktu notarialnego. Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji.

2) Następnie należy ustalić statut. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.

Statut zawiera:

  • nazwę fundacji rodzinnej;
  • siedzibę fundacji rodzinnej;
  • szczegółowy cel fundacji rodzinnej;
  • beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;
  • zasady prowadzenia listy beneficjentów;
  • zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;
  • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;
  • wartość funduszu założycielskiego;
  • zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;
  • podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
  • co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;
  • zasady zmiany statutu;
  • przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

3) Kolejnym krokiem jest ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę o fundacji rodzinnej lub statut zarząd, zgromadzenie beneficjentów i w niektórych przypadkach – rada nadzorcza.

4) Po ustaleniu treści statutu trzeba sporządzić spis mienia fundacji rodzinnej. W takim spisie wymienia się prawa majątkowe wniesione przez fundatora albo osoby inne niż fundator do fundacji rodzinnej ( z oznaczeniem osoby wnoszącej mienie oraz z określeniem rodzaju i wartości każdego z wniesionych składników mienia).

5) Piątą czynnością jest wniesienie funduszu założycielskiego. Termin wniesienia funduszu założycielskiego:

  • przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo
  • w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie.

6) Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych. Fundację rodzinną należy zgłosić do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który został wyznaczony przez Ministerstwo Sprawiedliwości do prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych. Wniosek składa fundator a  w przypadku fundacji rodzinnej powołanej  testamencie zarząd. Termin na złożenie wniosku: terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu.

Co zawiera zgłoszenie:

  • nazwę fundacji rodzinnej, jej siedzibę i adres;
  • wysokość funduszu założycielskiego;
  • imiona i nazwiska, numery PESEL członków zarządu i rady nadzorczej (o ile została ustanowiona) oraz członków zgromadzenia beneficjentów oraz ich adresy do doręczeń,
  • imię i nazwisko oraz adres do doręczeń fundatora, jeżeli fundator jest uprawniony do powołania zarządu;
  • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • akt założycielski fundacji rodzinnej albo protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, w którym ustanowiono fundację rodzinną;
  • statut fundacji rodzinnej;
  • oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie określonej w statucie, a w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie – oświadczenie członków zarządu, że fundusz założycielski zostanie wniesiony w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych;
  • dowód ustanowienia organów fundacji rodzinnej, z wyszczególnieniem ich składu osobowego, jeżeli skład organów fundacji rodzinnej nie wynika z jej statutu oraz zgody na pełnienie funkcji członka organu fundacji rodzinnej.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem