Roszczenia pracownika przy wypowiedzeniu umowy

Pracodawca może rozwiązać z Tobą umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Naruszenie przez Twojego pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem może przykładowo polegać na:

 1. niezachowaniu formy pisemnej wypowiedzenia,
 2. braku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przy umowie na czas nieokreślony,
 3. naruszeniu obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową,
 4. naruszeniu zakazów wypowiadania umów o pracę na czas określony.

Jakie masz zatem roszczenia wobec pracodawcy, w sytuacji gdy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem?

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony: 

Masz wybór następujących roszczeń:

 1. domaganie się uznania bezskuteczności wypowiedzenia,
 2. jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu (czyli po upływie okresu wypowiedzenia) możesz żądać:
  • przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo
  • odszkodowania 
Wysokość odszkodowania:

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

Sąd pracy może nie uwzględnić Twojego żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, gdy uzna, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; wówczas otrzymasz odszkodowanie. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się co do zasady do pracowników w wieku przedemerytalnym, pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. 

Wypowiedzeniem umowy terminowej (okres próbny, czas określony)

Możesz domagać się wyłącznie odszkodowania:

 1. wysokość odszkodowania przy umowie o pracę na okres próbny: w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.
 2. wysokość odszkodowania przy umowie o pracę na czas określony: w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

W przypadku umów terminowych Sąd bierze się pod uwagę tylko naruszenie przepisów o wypowiadaniu tego rodzaju umów o pracę, bo w umowach na czas określony nie wskazuje się przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z któregoś z ww. roszczeń to musisz wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia Cię przez pracodawcę o rozwiązaniu stosunku pracy (art. 264 § 2 k.p.).

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem