Kiedy warto odwołać się do sądu pracy od dyscyplinarki?

Na wstępie zaznaczam, że od każdego wypowiedzenia masz prawo odwołać się do sądu pracy i przedstawić swoje żądania.

   Co to jest dyscyplinarka?   

To jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym w wyniku  zakazanych działań samego pracownika.

Zakazane działania pracownika stanowiące podstawę dyscyplinarki to:

  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawiniona przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie przez Twojego pracodawcę umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o Twoim przewinieniu, które mogłoby być uzasadnieniem rozwiązania umowy. Co istotne, to pracodawca ma udowodnić, kiedy dowiedział się o popełnieniu przez Ciebie ww. przewinienia.

  Kiedy dyscyplinarka jest nieuzasadniona?   

Wtedy kiedy pracodawca:

  • nie poda przyczyny natychmiastowego ustania stosunku pracy,
  • podana przyczyna nie będzie mieściła się w podanym wyżej katalogu okoliczności uzasadniających zastosowanie trybu dyscyplinarnego lub jest nieprawdziwa,
  • upłynął co najmniej 1 miesiąc od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym.
   Jakie masz uprawnienia?   

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

To czego zażądasz zależy od Ciebie. Najczęściej byli pracownicy chcą uzyskać odszkodowanie i rezygnują z walczenia  o możliwość powrotu do pracy. Co istotne każde wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy w określonym terminie – nawet jeśli jest ono niezgodne z prawem czy nieuzasadnione. Natomiast jeżeli w wyniku odwołania Sąd pracy uzna jest za zasadne to albo odzyskasz pracę albo otrzymasz odszkodowanie i zostanie poprawione Twoje świadectwo pracy.

Odwołanie wymaga odpowiedniego uzasadnienia oraz zachowania innych wymogów formalnych – tu przydatna może być pomoc profesjonalisty. Natomiast na pewno warto walczyć o swoje prawa.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem