Licencja wspólnotowa na transport drogowy

Jesteś przewoźnikiem krajowym i planujesz poszerzyć zasięg swojego transportu na inne kraje? Pamiętaj, że podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Dowiedz się jak ją uzyskać.

Licencja wspólnotowa – co to?

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), która uprawnia do zarobkowego wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (LR1) lub osób (LO1).

Należy wyjaśnić, że zgodnie z treścią art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.2022.180) – dalej u.t.d. – za międzynarodowy transport drogowy uważa się podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może ubiegać się o licencję wspólnotową?

Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jeśli już posiadasz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to do GITD złóż tylko wniosek o licencję wspólnotową. Jeżeli jeszcze nie posiadasz takiego zezwolenia, to możesz o nie wystąpić do starosty (lub prezydenta miasta), właściwego dla miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności gospodarczej), albo do GITD.

UWAGA! Dotychczas wykonywanie działalności transportowej tzw. „busami” do 3,5 tony nie wymagało od przewoźników posiadania zezwoleń i licencji.

Powyższe zmienia się jednak w związku ze zmianami prawa unijnego oraz krajowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r., ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw), które to przepisy m. in. nakładają od dnia 20 maja 2022 r. nowe obowiązki na przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy samochodami o DMC 2,5 – 3,5 tony, tj.:

  • uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,
  • uzyskanie licencji wspólnotowej,
  • wykazanie zdolności finansowej na wymaganym poziomie (1800 euro na pierwszy pojazd, 900 euro na każdy kolejny.

Od dnia 5 lutego 2022 r. na stronie GITD dostępne są wnioski o wydanie zezwolenia i licencji dla przedsiębiorców wykonujących transport międzynarodowy wyłącznie pojazdami o DMC 2,5-3,5 t.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Licencja wspólnotowa jest wydawana na zasadach określonych w:

  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej lub zezwolenia i licencji.

We wniosku należy podać m. in., na jaki okres chcesz otrzymać licencję, liczbę wnioskowanych wypisów i liczbę zgłaszanych pojazdów. Każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do przewozów międzynarodowych rzeczy, musi być zgłoszony do licencji wspólnotowej.

Ile trzeba zapłacić?

W zależności od okresu ważności licencji za jej udzielenie oraz wypisy z licencji trzeba zapłacić:

  • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Jeżeli wniosek dotyczy również udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo musisz zapłacić 1000 zł.

Jak długo trzeba czekać na wydanie licencji?

Rozpatrywanie wniosku o licencję na przewóz zwykle trwa do miesiąca. Niekiedy czas oczekiwania może trwać dłużej (zostaniesz o tym poinformowany), jednak nie może przekroczyć 2 miesięcy.

 

Autor: Mec. Dominika Dobosz-Rokita

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem