Nowe zasady składania wniosków do KRS. Co warto wiedzieć?

Przedsiębiorco pamiętaj, że od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady składania wniosków do KRS. Od tego dnia wniosek o wpis dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców może zostać złożony tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zmiana nie dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (mogą one składać wnioski papierowe i w formie elektronicznej). System informatyczny służący od obsługi wniosków on-line nazywa się Portal Rejestrów Sądowych i dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl.

Obsługa portalu w zakresie części usług, np. składania wniosków do KRS, wymaga rejestracji oraz autoryzacji dokonanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Rejestracji w PRS powinien dokonać końcowy użytkownik, który będzie składał za jego pomocą wniosek, a więc np. pełnomocnik, reprezentujący podmioty wpisane do rejestru. Co do zasady złożenie wniosku będzie wymagało wypełnienia interaktywnych formularzy, ale zakres informacji przedkładanych sądowi rejestrowemu będzie taki sam.

Zasadnicza różnica dotyczy załączania aktów notarialnych. Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w repozytorium został podany przez Wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany z repozytorium i dołączany do wniosku. Oznacza to, że Wnioskodawcy nie będą zamieszczali skanów (a tym bardziej wypisów aktów notarialnych), lecz podawali numer aktu notarialnego w repozytorium.

Jeżeli pozostałe dokumenty (np. listy wspólników) zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Przy czym, elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem albo radcą prawnym, następować będzie z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego,
  • elektroniczne kopie tychże dokumentów – ten sposób załączania dokumentów wykorzystywany będzie zwłaszcza w przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składać będzie spółka samodzielnie.

W przypadku, gdy do wniosku załączono elektroniczne kopie dokumentów, ich oryginały albo odpisy lub wyciągi poświadczone urzędowo należy przesyłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma poprzez system teleinformatyczny. Wnioski składane za pośrednictwem portalu będą wymagały kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Korespondencja z sądem rejestrowym będzie odbywała się wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.

Składając pismo w systemie elektronicznym należy pamiętać o jeszcze jednym wymogu formalnym. Mianowicie, wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową. Jeżeli opłata sądowa nie zostanie uiszczona, wniosek także podlegać będzie zwróceniu bez wzywania do jego uzupełnienia. I w tym przypadku możliwe będzie wszakże uzupełnienie opłaty w terminie siedmiodniowym liczonym od otrzymania zarządzenia o zwrocie wniosku. Uzupełnienie tego braku formalnego we ww. okresie wywoła ten skutek, że wniosek będzie uważany za prawidłowo złożony w dniu pierwotnego wpłynięcia do sądu rejestrowego.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem