Oskładkowanie prokurentów w Polskim Ładzie

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 01.01.2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i pobierające wynagrodzenie muszą opłacać składkę zdrowotną. Wysokość składki wynosi 9% podstawy wymiaru zasiłku.  

Pytanie, z którym spotykam się w praktyce dotyczy tego, czy prokurent otrzymujący wynagrodzenie będzie musiał opłacać składkę zdrowotną skoro prokura jest udzielana, nie zaś piastowana na podstawie aktu powołania. Uważam, że mając na uwadze intencje ustawodawcy i zapewne stanowisko ZUS, jakie się wyklaruje w niedługim czasie, prokurent będzie musiał opłacać składkę zdrowotną na tych samych zasadach co członkowie zarządu pobierający wynagrodzenie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.

Prokurent na gruncie Kodeksu cywilnego działa na podstawie udzielenia mu pełnomocnictwa, a nie na podstawie aktu powołania. Natomiast konstrukcja prokury na gruncie Kodeksu spółek handlowych jest niejednolita. W zakresie spółek osobowych przepisy przewidują ustanowienie prokurenta, a nie jego powołanie. Natomiast w zakresie spółek kapitałowych z jednej strony mowa o ustanowieniu prokurenta, a z drugiej strony wprost jest wskazane, iż powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

Reasumując, co do zasady prokura nie jest ustanawiana aktem powołania, tylko jest udzielana. Oznacza to, że teoretycznie prokurent otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnienia swej funkcji nie powinien być zobowiązanym do opłacania składki zdrowotnej. Nie mniej jednak uważam, że ZUS na pewno będzie innego zdania i będzie wymagał opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzenia prokurenta.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem