Praca zdalna okazjonalna – nowe regulacje prawne

Z dniem 07.04.2023 r. wchodzą w życie nowe i ważne zmiany w Kodeksie pracy związane z uregulowaniem zasad pracy zdalnej.

Według nowych przepisów mamy de facto trzy rodzaje pracy zdalnej:

  1. stałą – czyli świadczenie pracy wyłącznie zdalnie,
  2. naprzemienną (hybrydową) – praca wykonywana częściowo zdalnie, częściowo tradycyjnie (w biurze, siedzibie pracodawcy itp.),
  3. praca zdalna okazjonalna.

Zgodnie z  art. 6733 § 1 Kodeksu pracy, praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Czyli praca zdalna okazjonalna może być świadczona jedynie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może jej nakazać niezależnie od okoliczności.

Co istotne dla Ciebie pracodawco: praca zdalna okazjonalna to nie jest urlop pracownika na żądanie, zatem możesz nie uwzględnić wniosku pracownika. Co więcej  odmowa przez Ciebie jako Pracodawcę uwzględnienia wniosku nie wymaga sporządzania uzasadnienia odmowy.

Jakie jeszcze informacje są dla Ciebie istotne związane z pracą zdalną okazjonalną?

  1. nie stosuje się do niej przepisów na temat grupy uprzywilejowanej pracowników, co do których pracodawcę wiązałyby pewne ograniczenia w podjęciu odmownej decyzji co do pracy okazjonalnej (jak np. pracownice w ciąży, pracownice opiekujące się dzieckiem do ukończenia 4 roku życia).
  2. nie wpływa na treść informacji pracownika o warunkach zatrudnienia z 29  Kodeksu pracy
  3. nie stosuje się przepisów nakładających na Ciebie jako pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej oraz zapewnienia pracownikowi pomocy technicznej i szkoleń w zakresie obsługi narzędzi do pracy zdalnej,
  4. nie określa się jej zasad w porozumieniu z organizacją związkową lub regulaminie pracy zdalnej ani w porozumieniu z pracownikiem. Wymagane jest tylko ustalenie z pracownikiem zasad wykonywania kontroli pracy,
  5. nie stosuje się obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy.

Okazjonalna praca zdalna nie zwalnia Ciebie jako Pracodawcy z obowiązków w zakresie:

  1. określenia procedur ochrony danych osobowych i przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie;
  2. zapewnienia warunków BHP.

 

Okazjonalna praca zdalna będzie zatem rozliczana w dniach. Nie ma możliwość jej udzielenia w wymiarze godzinowym.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem