Przedsiębiorco! Zabezpiecz swoje roszczenie!

W ostatnim czasie w wyniku wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Komornik we współpracy z Kancelarią zabezpieczył Mojemu Klientowi roszczenie o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Dało to impuls do pewnego przemyślenia w zakresie opłacalności i efektywności stosowania postępowania zabezpieczającego. Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy stosunkowo rzadko korzystają z instytucji zabezpieczenia roszczenia, posiadając już wydany tytuł zabezpieczenia (np. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności). Tymczasem złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia zwiększa skuteczność odzyskania środków.

Zabezpieczenie roszczeń ma na celu zapobiegnięcie wyzbyciu się majątku przez dłużnika w trakcie toczącego się postępowania sądowego. 

Jak to zrobić:

a) Posiadając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym czy wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności możesz sporządzić wniosek do Komornika o zabezpieczenie roszczenia (podobny do wniosku o wszczęcie egzekucji).
b)
Do wniosku musisz dołączyć oryginał posiadanego ww. dokumentu.
c) W ww. wniosku powinieneś wskazać sposoby zabezpieczenia jak np. zajęcie rachunków bankowych, zajęcie ruchomości, zajęcie wierzytelności, zwrócenie się przez Komornika z zapytaniami CEPIK i OGNIVO (rejestr rachunków bankowych). 

Współpracuję z Komornikami w całej Polsce, na bieżąco monitorując i uzgadniając podejmowane czynności, tak aby działać dla Ciebie jak najszybciej i najskuteczniej.

   Opłaty   

Złożenie do Komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia wiąże się z koniecznością poniesienia przez Ciebie kosztów wykonania zabezpieczenia tj. opłaty w wysokości 5% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu oraz zaliczki na wydatki. 

Przy większych kwotach zadłużenia możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie tylko części roszczenia, tak aby ponieść niższą opłatę (tj. 5% od części, a nie od całości roszczenia).  W przypadku ustalenia przez Komornika, że dłużnik posiada majątek, wniosek można w każdej chwili rozszerzyć o całość roszczenia. 

Pamiętaj jednak, że masz możliwość odzyskania wymienionych kosztów postępowania zabezpieczającego. Możesz bowiem do Sądu złożyć wniosek o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego. 

Ponadto po złożeniu wniosku o szczęcie egzekucji Komornik ściąga od dłużnika poniesione przez Ciebie koszty.

Podkreślić należy, że szybkie działanie Ciebie i Komornika jest bardzo istotne, albowiem najlepiej jest, aby Komornik zaczął działać jeszcze przed doręczeniem nakazu zapłaty/wyroku dłużnikowi, co stanowi dla dłużnika element zaskoczenia. W chwili otrzymania z Sądu nakazu zapłaty/wyroku dłużnik może zacząć ukrywać swój majątek albo się go wyzbywać. 

Zabezpieczona przez Komornika kwota składana jest (zabezpieczona) na rachunek bankowy w Ministerstwie Finansów i po uzyskaniu tytułu wykonawczego i skierowaniu sprawy do Komornika o wszczęcie egzekucji przekazywana jest na Twój rachunek bankowy.

Z mojego doświadczenia widać, że takie szybkie działanie z pewnym elementem zaskoczenia dla dłużnika jest bardzo skuteczne, co pozwoliło wielokrotnie odzyskać wierzycielom nieraz bardzo duże kwoty.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem