Przekaż swoim dzieciom firmę po śmierci!

Śmierć właściciela/przedsiębiorcy stanowi niezwykle trudną sytuację prawną dla jednoosobowych działalności gospodarczych.  Dlatego tak istotnym jest zadbanie o przekazanie firmy we właściwy sposób.

   Jakie konkretne działania możesz podjąć przed swoją śmiercią?  

Możesz powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:

  • wskażesz określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo
  • zastrzeżesz, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Zatem powołanie zarządu sukcesyjnego wymaga zrobienia przez Ciebie trzech rzeczy:

  • powołania zarządcy sukcesyjnego,
  • uzyskania zgody osoby powoływanej na pełnienie tej funkcji
  • dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego oraz jego zgoda na pełnienie tej funkcji, o ile następują za Twojego życia, muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Pamiętaj, że funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym
czasie może popełnić tylko jedna osoba

 

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

   Obowiązki   

Czyli do jego do obowiązków należy przede wszystkim wykonywanie dotychczas przez Ciebie zawartych umów, występowanie w postępowaniach sądowych, realizacja obowiązków lub uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych oraz stosowanie się do zaleceń organów. Jeżeli z różnych przyczyn przed śmiercią nie ustanowisz zarządcy sukcesyjnego, nie oznacza to, że Twoja firma zostanie pozostawiona „sama sobie”. Osoby Tobie bliskie (małżonek lub spadkobiercy ustawowi albo testamentowi) mają prawo dokonywać tzw. czynności zachowawczych, czyli czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, polegających w szczególności na:

  • zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają z Twoich zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych przed śmiercią;
  • zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych.

Poza tym, w razie nieustanowienia zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, po Twojej śmierci zarządcę sukcesyjnego może ustanowić Twój współmałżonek albo Twoi spadkobiercy. Istotnym jest, że zarząd sukcesyjny wygasa z upływem 2 lat od dnia Twojej śmierci.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem