Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Wraz z Nowym Rokiem weszły w życie ważne zmiany w zasadach opodatkowania spółek komandytowych. Spółka komandytowa została podatnikiem CIT, co wiąże się z utratą atrakcyjnej podatkowo formy prowadzenia działalności dla wielu przedsiębiorców.

Wraz z Nowym Rokiem weszły w życie ważne zmiany w zasadach opodatkowania spółek komandytowych. Spółka komandytowa została podatnikiem CIT, co wiąże się z utratą atrakcyjnej podatkowo formy prowadzenia działalności dla wielu przedsiębiorców.

Może przekształcenie?

W tym artykule wskażę Ci zasady i warunki przekształcenia sp. komandytowej w sp. jawną.

Spółka jawna nadal jest transparentne podatkowo, co oznacza, że dochody będą opodatkowane jednokrotnie na poziomie wspólników.

Ale uwaga: jeżeli przynajmniej jeden ze wspólników spółki jawnej nie jest osobą fizyczną, trzeba złożyć odpowiednią informację do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie również spółka jawna zostanie objęta podatkiem CIT.

Co jest potrzebne do przekształcenia?

 1. sporządzenie planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami;

Plan przekształcenia powinien zawierać wartość bilansową majątku spółki przekształcanej (komandytowej)

na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego na określony dzień w miesiącu

poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (np. jeżeli plan

przekształcenia przyjmujemy w lutym, to sprawozdanie finansowe ma zostać przygotowane między 01 a 31 stycznia).

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy przekształconej spółki jawnej
 • wyżej wymienione sprawozdanie finansowe

Forma: forma pisemna pod rygorem nieważności plus uchwała wspólników (komplementariuszy) w sprawie przyjęcia planu przekształcenia z załącznikami.

 • dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia

Pierwsze zawiadomienie musisz dokonać nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, natomiast drugie po upływie co najmniej dwóch tygodni od pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie ma wskazywać istotne elementy planu przekształcenia oraz określać miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z jego pełną treścią. Do zawiadomienia załączamy projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej.

 •  powzięcie uchwały o przekształceniu;

Uchwała ma zostać podjęta w formie aktu notarialnego.

Uchwała ta powinna zawierać co najmniej takie postanowienia jak:

 • określenie typu spółki przekształconej (spółka jawna),
 • zakres praw przyznanych wspólnikom,
 • dane wspólników prowadzących sprawy i reprezentujących spółkę przekształconą (komandytową)
 • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Podjęcie uchwały o takiej treści zastępuje zawarcie umowy spółki jawnej

 • dokonanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu spółki przekształconej (komandytowej) oraz wykreślenia spółki przekształcanej (jawnej).

Wniosek o wpis powinni podpisać wszyscy wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki jawnej

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem