Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jak nie komandyt to co? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka jawna. Obecnie wskażę Ci zasady i warunki przekształcenia spółki komandytowej w sp. z o.o.

Co jest potrzebne do przekształcenia? Sporządzenie planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami

Plan przekształcenia powinien zawierać wartość bilansową majątku spółki przekształcanej (komandytowej) na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (np. jeżeli plan przekształcenia przyjmujemy w lutym, to sprawozdanie finansowe ma zostać przygotowane między 01 a 31 stycznia).

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy przekształconej spółki z o.o.,
  • wyżej wymienione sprawozdanie finansowe.

Forma: forma pisemna pod rygorem nieważności plus uchwała wspólników (komplementariuszy) w sprawie przyjęcia planu przekształcenia z załącznikami.

  • dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia

Pierwsze zawiadomienie musisz dokonać nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, natomiast drugie po upływie co najmniej dwóch tygodni od pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie ma wskazywać istotne elementy planu przekształcenia oraz określać miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z jego pełną treścią. Do zawiadomienia załączamy projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej.

  •  powzięcie uchwały o przekształceniu

Uchwała ma zostać podjęta w formie aktu notarialnego.

Za uchwałą muszą głosować wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze reprezentujący co najmniej 2/3 sumy sum komandytowych.

Uchwała ta powinna zawierać co najmniej takie postanowienia jak:

  • określenie typu spółki przekształconej (spółka z o.o.),
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom,
  • zgodę na brzmienie umowy spółki oraz dane członków zarządu.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki oraz powołanie członków organów sp. z o.o.

  • dokonanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu spółki przekształconej (sp. z o.o.) oraz wykreślenia spółki przekształcanej (komandytowej).

Wniosek o wpis powinien złożyć zarząd spółki z o.o.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem