Sądź się w swoim mieście! – to dla Ciebie korzyść!

Składanie pozwów o zapłatę w miejscu prowadzenia działalności jest korzystniejsze dla Ciebie, ponieważ oszczędza Twój czas i pieniądze (mniejsza ilość czasu na obieg korespondencji czy dojazdy oraz brak konieczności ponoszenia kosztów na dojazdy i nieraz noclegi Twoje i/lub pełnomocnika).

Niestety przepisy procedury cywilnej po jej nowelizacji z listopada 2019 r. nie są już tak łaskawe dla przedsiębiorców jak kiedyś, ale i tak można zapewnić sobie sądzenie się w „swoim” mieście. Poniżej przedstawię Ci w skrócie jak to zrobić.

   Odpowiedni zapis w umowie   

Art. 46 KPC daje możliwość stronom wyboru sądu, który będzie rozpatrywał spory związane właśnie z tą umową. Art. 46 KPC:

1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej.

Czyli podpisując umowę z kontrahentem zamieść w niej klauzulę, jak np. ta poniżej:

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu rzeczowo właściwemu w Krakowie.

Uwaga! Pamiętaj, że umowa musi mieć formę pisemną!

   Posiadanie weksla   

Posiadanie ważnego i skutecznego weksla niesie dla wierzyciela szereg korzyści: mniejsza opłata sądowa (1/4 normalnej), sąd musi wydać nakaz zapłaty z weksla, nakaz zapłaty z  weksla umożliwia złożenie do Komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Dodatkowo zgodnie z art. 371 KPC pozew z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności. 

Zatem wskazując w wekslu jako miejsce płatności Kraków, zapewnisz sobie właściwość sądu krakowskiego.

   Oświadczenie o uznaniu długu   

Podpisanie przez dłużnika uznania długu jest dla Ciebie istotne bo jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia, umożliwia złożenie do Komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia i oszczędza Twoje pieniądze podczas windykacji sądowej – mniejsza opłata sądowa (1/4 normalnej).

W uznaniu długu zamieść klauzulę, jak np. poniżej:

 

Wszelkie spory związane z zawartymi między Stronami umowami
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu rzeczowo właściwemu
w Krakowie, na do dłużnik wyraża zgodę

 

Na podpisanym przez dłużnika ww. oświadczeniu o uznaniu długu w przypadku sporządzania pozwu o zapłatę umieść swój czytelny podpis wraz z pieczątkami firmowymi i umowa z art. 46 KPC (pkt 1 powyżej) gotowa.

Pamiętaj, aby w pozwie krótko uzasadnić Twój wybór Sądu czyli powołać się albo na zapis w umowie, albo na odpowiedni przepis procedury cywilnej.

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem