Składka zdrowotna od wynagrodzenia Członków Zarządu według tzw. „Polskiego Ładu”

Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki z o.o. może być otrzymane zarówno w ramach aktu powołania, jak i poprzez zawarcie pomiędzy spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego opartego na przepisach Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

Do dnia 31.12.2021 r. osoby powołane do pełnienia funkcji w spółkach nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu pobierało się jedynie podatek dochodowy wg skali podatkowej. Tzw. Polski Ład wprowadził duże zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego będą od dnia 01.01.2022 r. podlegać osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Osoby te podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z dniem powołania, a przestają podlegać z dniem odwołania. Do ubezpieczenia zdrowotnego obowiązany jest zgłosić takie osoby, ten podmiot który wynagrodzenie wypłaca, czyli Spółka. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Wysokość składki wynosi 9% podstawy wymiaru zasiłku. Jednocześnie zlikwidowano uprawnienie do odliczenia składek zdrowotnych od podatku. Powyższe oznacza, że Członków Zarządu działających na podstawie powołania należy zgłosić na początku 2022 r. do ubezpieczenia zdrowotnego i naliczać składki począwszy od stycznia 2022 r. (o ile osoby te pobierają wynagrodzenie) – innymi słowy każda wypłata dokonana w 2022 r. na rzecz Członka Zarządu działającego na podstawie powołania będzie obciążona składką zdrowotną.

Zatem, jeżeli zgodnie z pełnioną funkcją wynagrodzenie nie będzie pobierane, to składka zdrowotna również nie będzie występować. Wspomniana zmiana dotyczy nie tylko Członków Zarządów Spółek ale też prokurentów, którzy uzyskują wynagrodzenie, nie w oparciu o umowę o pracę czy inny tytuł, ale na podstawie powołania do wykonywania wspomnianej funkcji.

Ze względu na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, otrzymywane od stycznia 2022 r. miesięczne wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu ze względu na konieczność pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wynagrodzenia. Skutkuje to bowiem wzrostem obciążeń publicznoprawnych z 32% do 41% (co do zasady Członkowie Zarządów są w grupie podatników najlepiej zarabiających, stąd porównanie dokonane zostało zgodnie z wyższą stawką podatkową).

Dla Członków Zarządu nie znajdzie niestety zastosowanie specjalna ulga dla klasy średniej mająca na celu zniwelowanie obciążeń po likwidacji prawa odliczenia części składki zdrowotnej.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem