Świadczenia niepieniężne wspólnika bez składki zdrowotnej

Jak powszechnie wiadomo, od dnia 01.01.2022 r. wynagrodzenie członków zarządu i prokurentów podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka na w/w. ubezpieczenie wynosi 9 % od kwoty brutto.

W związku z tym doradzam zwrócenie uwagi na funkcjonujący w Kodeksie spółek handlowych (KSH) art. 176, dotyczący „powtarzających się świadczeń niepieniężnych” wspólnika na rzecz Spółki z o.o. Przepis zasługuje na uwagę w spółkach z o.o., w których te same osoby są wspólnikami i jednocześnie członkami zarządu.

Zgodnie z art. 176 KSH jeżeli wspólnik sp. z o.o. ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

Zapis ważny, bo powyższe świadczenia nie stanowią tytułu do objęcia wspólnika ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym. Mówić prostym językiem członek zarządu będący wspólnikiem zamiast pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania w skład zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu świadczeń na rzecz spółki jako jej wspólnik i nie będzie opłacał składki zdrowotnej.

Celem wprowadzenia do umowy spółki stosownego zapisu należy udać się do notariusza i wskazać zakres oraz rodzaj czynności, które wspólnik ma wykonywać na rzecz spółki oraz wynagrodzenie. Zmiana umowy sp. z o.o. w  tym zakresie wymaga bowiem zachowania formy aktu notarialnego. Nadmieniam, że nie powinno się wypłacać pensji wspólnikowi za prowadzenie spraw firmy i kierowanie nią, czyli wspólnik ma świadczyć usługi na rzecz spółki niezwiązane z działalnością zarządczą. W zakresie wynagrodzenia podkreślić należy, że musi mieć ono charakter rynkowy. Sposób opisania rodzaju i wysokości wynagrodzenia w umowie spółki może być różny: poprzez określenia stałej kwoty, ale także kwoty wyliczanej na podstawie określonego wzoru/sposobu wyliczenia.

Opisana zmiana umowy spółki jest z udziałem wspólnika –  a więc w razie sprzedaży udziałów nabywca jest zobowiązany świadczyć to samo – chyba, że jednocześnie ze sprzedażą zostanie dokonana zmiana Umowy spółki u notariusza.

Zatem ww. przepis pozwala na złagodzenie skutków wprowadzonych niekorzystnych zmian podatkowych.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem