Umowa darowizny – co trzeba wiedzieć?

Co to jest darowizna?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie np. nieruchomości na rzecz innej osoby, najczęściej najbliższego członka rodziny.

 Stronami umowy darowizny są:

  1. darczyńca – osoba która zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego,
  2. obdarowany – osoba, na rzecz której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia.

Darczyńcą oraz obdarowanym może być każdy. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie zawierania umowy darowizny. Darowizna ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Czyli zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy do istoty umowy darowizny.

Darowizna nieruchomości zawsze musi mieć formę aktu notarialnego.

W przypadku kiedy Darczyńca popadnie w niedostatek, a darowizna została już wykonana, wtedy Obdarowany zobowiązany jest do zapewnienia Darczyńcy niezbędnych środków do życia lub zwrócenia środków do wysokości darowizny.

Co powinna zawierać umowa darowizny nieruchomości?

  • Dane stron (czyli darczyńcy i obdarowanego) tj: imię, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, numer i serię dowodu osobistego, miejsce urodzenia i adres stron umowy,
  • przedmiot umowy, będący własnością darczyńcy,
  • zobowiązanie darczyńcy do darowania przedmiotu darowizny i oświadczenie obdarowanego, że darowiznę przyjmuje,
  • miejsce podpisania umowy darowizny,
  • datę sporządzenia umowy.

Czy darowiznę można odwołać?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, darowiznę może odwołać w sytuacji, gdy obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny, np. dopuścił się wobec niego przemocy fizycznej, psychicznej czy znęcania.

Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania darowizny nieruchomości?

Do notariusza należy przede wszystkim dostarczyć poniżej wskazane dokumenty:

  1. numer księgi wieczystej nieruchomości lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu w przypadku darczyńców posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego.
  2. podstawa nabycia nieruchomości, np. wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży czy aktu poświadczenia dziedziczenia (lub innego dokumentu zależnie od tego, na jakiej podstawie mieszkanie stało się naszą własnością),

Rodzaj pozostałych dokumentów zależy od rodzaju darowanej nieruchomości oraz jej stanu prawnego. Na spotkanie z notariuszem należy zabrać dokument tożsamości (dowód lub paszport). Bez tego dokumentu nie będzie możliwe spisanie aktu notarialnego.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem