Umowie o stworzenie strony internetowej – co jest ważne?

Będąc przedsiębiorcą warto rozważyć posiadanie własnej strony internetowej. Pozwala ona na przedstawienie potencjalnym klientom Twojej oferty oraz budowanie Twojej marki. Powierzając stworzenie strony internetowej profesjonalistom warto się zabezpieczyć i odpowiednio skonstruować umowę o stworzenie takiej strony.

W umowie tej Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Ciebie  stronę internetową, która ma zostać umieszczona pod określonym adresem domeny oraz przenieść na Ciebie – co jest bardzo istotne – autorskie prawa majątkowe do ostatecznych, odebranych wersji projektu graficznego strony internetowej.

W takiej umowie warto zabezpieczyć domenę i hosting: domenę czyli nazwę wpisywaną w adresie www oraz sam gotowy produkt czyli stronę i serwer na którym będzie umieszczona.

Przeniesienie praw autorskich

Pamiętaj, że musisz pozyskać tytuł prawny do strony internetowej. Należy w sposób bardzo dokładny wymienić w umowie pola eksploatacji dotyczące praw autorskich, oraz umieścić zapisy zawierające zgodę Wykonawcy na modyfikacje dokonywane w obrębie strony WWW przez Ciebie. Pamiętaj, że prawa autorskie mogą objąć zarówno projekt graficzny, jak i kod źródłowy. Musisz uregulować te kwestie osobno.

Wynagrodzenie:

Pamiętaj aby wynagrodzenie obejmowało przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego oraz prawo do korzystania przez Ciebie z praw zależnych. Terminy zapłaty wynagrodzenia winny zostać określone jak najkorzystniej dla Ciebie a więc po dokonanym odbiorze strony internetowej.

Termin wykonania wraz z sankcjami dla Wykonawcy za opóźnienie w pracach:

Skutecznymi sankcjami są kary umowne za opóźnienie w wykonaniu strony naliczane za każdy dzień opóźnienia.

Zasady odbioru:

Warto w umowie określić czy odbiory mają charakter odbiorów jakościowych (gdzie produkty danych etapów mają spełniać określone parametry) czy ilościowych (gdzie bada się wyłącznie ich wykonanie przez daną liczbę MD/MH bez szczegółowego testowania) czy wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od dokonanego przez Ciebie odbioru; kiedy może dojść do przesunięcia odbioru

Poprawki:

Dobrze było wskazać kiedy i w jakich terminach oraz ile razy możesz zgłaszać poprawki do przedstawionych projektów graficznych strony i jej funkcjonalności. Zasady wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ze wskazaniem przyczyn i terminów.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem