Uważaj na te błędy przy rejestracji sp. z o.o.

Rejestracja najpopularniejszej spółki w Polsce nie jest bardzo skomplikowaną procedurą, aczkolwiek wciąż dużo osób przy wypełnieniu formularza popełnia błędy, które co do zasady, nie prowadzą do odmowy rejestracji spółki do KRS ale mogą znacznie wydłużyć czas rozpatrzenia takiego wniosku.

Od ubiegłego roku wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS składane są elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Wniosek złożony pisemnie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Po pierwsze – wnioski składamy tylko poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Po drugie – zanim przystąpisz do rejestracji spółki, musisz ustalić właściwość miejscową sądu. W tym celu, proponuję szukać stosownych informacji za pomocą internetowych stron sądów, i dopytywanie potrzebnych nam informacji poprzez kontakt telefoniczny.

Po trzecie – firma spółki

Przy wpisaniu firmy spółki, należy pamiętać żeby wpisać pełną nazwę nie zapominając przy tym o określeniu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bo zgodnie z art. 160 k.s.h ta część jest nieodłączną częścią firmy (nazwy) spółki (czyli np. samo słowo SAMOCHODY nie stanowi o wpisaniu firmy SAMOCHODY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Później, wpisując formę prawną spółki należy znów wpisać „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Po czwarte – dane o umowie

Wpisując informacje o umowie, w praktyce spotkałam się z pomijaniem sporej części wymaganych danych wpisując tylko na przykład, datę i numer repertorium. Sprawdziwszy poprzednio w akcie notarialnym, należy wpisać datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie notariusza, oznaczenie kancelarii notarialnej, oraz numer repertorium. 

Po piąte – wspólnicy

Zakładka „WSPÓLNICY (opcjonalnie)” tak naprawdę, co do zasady jest konieczna i nie można jej pomijać jeżeli w spółce są wspólnicy którzy posiadają 10% i więcej udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z art. 38 pkt 8 pkt c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie są ujawniani w rejestrze przedsiębiorców tylko ci wspólnicy, którzy posiadają w kapitale zakładowym mniej niż 10 % udziałów.

Po szóste – reprezentacja

W celu uniknięcia wszystkich niepoprawności przy wypełnianiu tego punktu, należy DOSŁOWNIE spisać sposób reprezentacji z umowy spółki. Przy ewentualnym braku zapisów dotyczących sposobu reprezentacji to należy przepisać treść art. 205 par.1 k.s.h.: Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Po siódme – załączniki

W zakładce „Załączniki” należy uważać, ażeby wszystkie wymagane załączniki po pierwsze, były załączone, a po drugie, żeby miały wszystkie niezbędne podpisy. Należy również pamiętać, że w przypadku załączania do wniosku dokumentów w formie skanów, powinieneś jeszcze przesłać oryginały do KRS w terminie 3 dni od momentu złożenia wniosku. Ten obowiązek nie dotyczy wniosków składanych przez radców prawnych i adwokatów, albowiem profesjonalny pełnomocnik samodzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty.

Po ósme – podpisy

Częstym błędem jest podpisanie wniosku o rejestr spółki przez zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji. Taki wniosek powinien być podpisany przez CAŁY skład zarządu niezależnie od sposobu reprezentacji.

 

Autor: Mec. Ewelina Ładyga-Buczko

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem