Wypowiedzenie umowy a wypowiedzenie warunków

Wskazane rodzaje wypowiedzeń brzmią podobnie, ale istotnie się różnią. Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, które ma na celu definitywne rozwiązanie stosunku pracy po upływie pewnego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy o pracę zgoda albo brak zgody drugiej strony jest bez znaczenia. Rozwiązanie umowy o pracę następuje nawet przy braku zgody jego adresata.

Wypowiedzenie zmieniające natomiast to wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Nie prowadzi do rozwiązania umowy o pracę, a do zmiany warunków obecnie już zawartej umowy. Celem głównym wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana warunków zatrudnienia oraz kontynuacja umowy o pracę na nowych, gorszych dla pracownika warunkach. Celem ubocznym jest rozwiązanie umowy o pracę, gdy pracownik nie wyrazi zgody na nowe warunki zatrudnienia, albowiem gdy pracownik nie zgodzi się na zaproponowane mu nowe warunki pracy to stosunek pracy (umowa o pracę) ulega definitywnemu rozwiązaniu.

W praktyce jednak wielokrotnie spotkałam się sytuacją, kiedy pracodawca z pełną świadomością „proponuje” pracownikowi w wypowiedzeniu zmieniającym warunki zatrudnienia na tyle niekorzystne, iż jest niemal pewne, że pracownik ich nie przyjmie. Przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego są wynikające z umowy o pracę warunki pracy i (lub) płacy. Czyli są to w szczególności: rodzaj pracy, stanowisko, warunki wynagrodzenia oraz miejsce wykonywania pracy, ale także te dotyczące czasu pracy czy urlopów wypoczynkowych.

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego trzeba pracownikowi przedstawić na piśmie nowe warunki pracy. Wówczas pracownik może:

  1. Odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków i umowa o pracę rozwiązuje się definitywnie z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.
  2. Może przyjąć zaproponowane nowe warunki.

Jak wyżej wspomniałam wypowiedzenia umowy o pracę może dokonać albo pracownik albo pracodawca. Natomiast uprawnienie do dokonania wypowiedzenia zmieniającego przysługuje wyłącznie pracodawcy. 

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem