Zmiany w pracy zdalnej w Tarczy 4.0

Od dnia 24.06.2020 r. czyli od momentu wejścia w życie Tarczy antykryzysowej 4.0, wprowadzono zmiany do pracy zdalnej. Warto o nich wspomnieć bo bywa to temat problematyczny, szczególnie w dobie COVID-19

   Co to jest praca zdalna?   

Praca zdalna to wykonywanie przez pracownika przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (nie musi to być dom pracownika).

Nadmieniam, że zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 24.07.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423), od dnia 5.09.2020 r. możesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19.

   Kto może świadczyć pracę w formie zdalnej?   

Możesz wydać polecenie pracy zdalnej, jeżeli Twój pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

   Co z narzędziami do pracy zdalnej?   

Będąc pracodawcą to na Tobie ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi narzędzi i materiałów do wykonywania pracy zdalnej oraz ich obsługę logistyczną. Pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez Ciebie, czyli swoich, o ile będzie to umożliwiało poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy Twojego przedsiębiorstwa lub danych osobowych.

   Prowadzenie ewidencji   

W przypadku wydania przez Ciebie polecenia służbowego, pracownik będzie musiał prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Forma i częstotliwość prowadzenia ewidencji musi zostać określona przez Ciebie w wydanym poleceniu sporządzania ewidencji.

   Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?   

Pracownik nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej. Odmowa jej wykonania może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. (Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy).

 

Współautorzy: Radca Prawny Ewelina Ładyga-Buczko, Radca Prawny Jolanta Tokarska

Potrzebujesz wsparcia bądź porady prawnej w tym zakresie?
Skontaktuj się ze mną i przedstaw swój problem